Médiá

    copywriting a mediálna podpora

    Komunikácia je veľmi dôležitým aspektom vo vytváraní vzťahov. Záujem o vaše podujatie si podmaníte vkusným a komplexným technologicko-kultúrnym komunikačným prostriedkom. Spracujeme pre vás tlačovú správu podľa odborných kritérií masmédiálnej platformy. Špecificky navrhnutými a sprostredkovanými informáciami zasiahneme široké obecenstvo. Nasmerujeme na vás pozornosť! Na základe vašich východiskových informácií prispôsobíme výrazové prostriedky, štylistické princípy a textovú výstavbu tak, aby sme oslovili vami zadanú cieľovú skupinu recipientov čo najúčinnejšie. Pomôžeme vám vyjadriť svoj komunikačný zámer v kooprerácii s vašimi požiadavkami. V našej práci si ctíme zásady kultivovaného jazykového prejavu. Vami schválené výstupy preložíme do cudzích jazykov. Radi vám pomôžeme s dramaturgiou, spracujeme scenár, PR článok a grafické návrhy. Podporíme plánovanie, vrátane marketingu a social media.